Kady i Płace

OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE KADRAMI

 • prowadzenie dokumentacji  osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawców (z wyłączeniem zapewnienia i ważności szkoleń bhp i badań lekarskich)
 • sporządzanie świadectw pracy, umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE PŁACAMI

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych IMIR
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • prowadzenie rozliczeń PFRON (wykonywanie i elektroniczna wysyłka deklaracji)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS (w przypadku objęcia obowiązkowym badaniem uzgadniamy zakres usługi)